Điều khoản đăng ký KETA


Dưới đây là chi tiết về Chính sách Điều khoản và Điều kiện đăng ký ứng dụng KETA trên trang web www.ketaios.app:


1. Chấp nhận điều khoản

Bằng việc sử dụng ứng dụng KETA, bạn đồng ý tuân theo và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngưng sử dụng ứng dụng.


2. Quyền sở hữu

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến ứng dụng KETA, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu, dữ liệu, hình ảnh và nội dung khác, thuộc về nhóm phát triển KETA.


3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật. Tuy nhiên, việc bạn cung cấp thông tin cá nhân trong quá trình sử dụng ứng dụng cần tuân thủ các quy định về bảo mật.


4. Sử dụng ứng dụng

Bạn cam kết sử dụng ứng dụng KETA cho mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các luật pháp hiện hành. Bạn không được sử dụng ứng dụng để tạo ra, truyền tải hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm pháp luật hoặc gây hại đến người khác.


5. Cập nhật và thay đổi

Nhóm phát triển KETA có quyền cập nhật và thay đổi các điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước. Việc bạn tiếp tục sử dụng ứng dụng sau khi có sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi này.


6. Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng ứng dụng KETA. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất cho việc sử dụng ứng dụng này.


7. Chấm dứt sử dụng

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngưng quyền truy cập của bạn vào ứng dụng KETA mà không cần thông báo trước, nếu chúng tôi cho rằng bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện.


Chúng tôi rất trân trọng sự sử dụng của bạn và mong muốn rằng ứng dụng KETA sẽ mang lại những trải nghiệm tích cực. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về chính sách điều khoản và điều kiện này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.


Trân trọng,

Nhóm phát triển KETA

0